Tel. : 021.434.13.64 (fix) / Tel. : 0770.911.516 (mobil)

Regulament intern

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT. FRECVENȚĂ ZI SAU FRECVENȚĂ REDUSĂ

REGULAMENTUL INTERN

Capitolul I: DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Regulamentul intern de organizare si functionare a Liceului Phoenix denumit în continuare regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea si functionarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat si particular, în conformitate cu prevederile Constituţiei României, şi Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011.

Art. 2. Liceul particular PHOENIX , ca unitate de învatamânt preuniversitar

este organizata si functioneaza în baza legislatiei generale si speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, a prezentului regulament, a deciziilor inspectoratului scolar

Art. 3 Acest regulament se aplică în incinta liceului şi în spaţiile anexe (curte, alei de acces), pentru elevi, cadre didactice, părinţi (tutore), personal didactic auxiliar, personal nedidactic.

Art. 4 Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de administratie, si cuprinde reglementari specifice conditiilor concrete de desfasurare a activitatii în, în concordanta cu prevederile legale, în vigoare

Art. 5. Regulamentul intern oferă cadru organizatoric, potrivit Constituţiei şi a Legii Educaţiei Naţionale, de exercitare a dreptului la educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă etc.

Art. 6. În cadrul liceului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor.

Capitolul VIII: CONSILIUL ELEVILOR

Art. 30. La nivelul liceului se constituie Consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă.

Art. 31. Consiliul elevilor funcţionează pe baza unui regulament propriu şi îşi desemnează reprezentantul în Consiliul de Administraţie.

Art. 32. Consiliul elevilor poate propune conducerii măsuri pentru rezolvarea doleanţelor elevilor pe care îi reprezintă.

Capitolul IX: MĂSURI PENTRU SIGURANŢA CIVILĂ A UNITĂŢII ŞCOLARE

Art. 33. Accesul persoanelor în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar se face numai prin locurile special amenajate în acest scop, pentru a permite supravegherea acestora la intrarea şi ieşirea din şcoală.

Art. 34. Accesul personalului didactic şi al personalului tehnico-administrativ aparţinând şcolii este permis pe baza legitimaţiei; documentul de identificare se va prezenta obligatoriu la punctul de control în momentul intrării.

Art. 35. Accesul elevilor este permis pe baza legitimaţiei sau a carnetului de note vizat anual.

Art. 36. Accesul părinţilor este permis în baza verificării identităţii acestora şi a ecusonului ce se eliberează la punctul de control, datele de identificare fiind notate în registrul aflat la punctul de control.

Art. 37. Accesul altor persoane este permis după obţinerea aprobării conducerii unităţii de învăţământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/ vizitator al acestora; ecusoanele pentru invitaţi/ vizitatori se eliberează la punctul de control în momentul intrării, după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare şi control al persoanelor de către personalul care asigură paza unităţii. Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia să-l poarte la vedere, pe perioada rămânerii în unitatea şcolară şi să-l restituie la punctul de control, în momentul părăsirii unităţii.

Art. 38. Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine unităţii de învăţământ care intră în incinta acesteia şi de a consemna, în registrul ce se păstrează permanent la punctul de control, date referitoare la identitatea persoanei şi scopul vizitei.

Art. 39. Este interzis în instituţie accesul persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, al celor turbulente, precum şi al celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, a celor care posedă arme sau obiecte contondente, substanţe toxice, explozive – pirotehnice, iritante – lacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii care au caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice.

Art. 40. Personalul de pază şi personalul didactic au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor şi să verifice sălile de clasă în care sunt invitaţi pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin conţinutul lor pot produce evenimente deosebite.

Art. 41. În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri ce au caracter comemorativ, educativ, cultural, sportiv, etc. prevăzute a se desfăşura în incinta unităţii şcolare, conducerea unităţii va asigura întocmirea şi transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu persoanele invitate să participe la aceste manifestări în baza cărora se va permite accesul, după efectuarea verificării identităţii persoanelor nominalizate.

Art. 42. Programul unităţii de învăţământ şi cel de audienţe se stabileşte semestrial de către conducerea unităţii şi se afişează la avizier.

Art. 43. După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirea şcolii se va încuia de către personalul abilitat, care va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor pentru paza contra incendiilor şi siguranţei imobilului.

Art. 44. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii în incinta unităţii de învăţământ.

Art. 45. Cadrele didactice au obligaţia de a-şi însuşi şi calitatea de profesor de serviciu. Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin în calitate de profesor de serviciu, cadrele didactice vor fi sancţionate conform legii.

Art. 46. Pătrunderea fără drept în sediul unităţii de învăţământ se pedepseşte conform prevederilor art. 2. din Decretul Lege nr. 88/ 1990.

Art. 47. Nerespectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare atrage după sine sancţionarea persoanelor vinovate, conform Legii Educatiei Nationale.

Capitolul X: ELEVII

Art. 48. Are calitatea de elev orice persoană indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă care este înscrisă şi participă la activităţile şcolare şi extraşcolare.

Art. 49. Calitatea de elev se exercită prin frecvenţa cursurilor şi prin participarea la toate activităţile curriculare şi extracurriculare existente în cadrul liceului.

Art. 50. Încetarea exercitării calităţii de elev se poate realiza în următoarele situaţii:

a. la absolvirea liceului;

b. în cazul exmatriculării;

c. la cererea scrisă a elevului (a părinţilor sau a ocrotitorilor legali, dacă elevii sunt minori); în acest caz elevii se consideră retraşi.

Art. 51. Elevii se pot transfera de la o clasă la alta, de la un liceu la altul sau de la un profil sau formă de învăţământ la alta astfel:

a. Elevii liceului, de la o clasă la alta în limita efectivelor de 30 de elevi respectând profilul;

b. Elevii de la un liceu la altul, respectând profilul, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;

c. Elevii de la un liceu/ de la o clasă la alta cu schimbarea profilului prin susţinerea şi promovarea examenului de diferenţe în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;

d. Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de înscriere la liceu este cel puţin egală cu media ultimului intrat la specializarea la care solicită transferul. Pentru cazuri medicale aprobarea transferului se face pe baza avizului Comisiei Medicale a Municipiului Bucureşti.

e. Toate transferurile se efectuează cu acordul Consiliilor de Administraţie ale celor două unităţi de învăţământ numai în vacanţa inter-semestrială sau în vacanţa de vară după sesiunea de corigenţe.

Capitolul XI: EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR

Art. 52. Evaluarea rezultatelor elevilor se realizează ÎN MOD RITMIC pe parcursul semestrului iar la sfârşitul fiecărui semestru se realizează o evaluare finală care urmăreşte:

realizarea recapitulării şi sistematizării materiei, ameliorarea rezultatelor învăţării, consolidarea pregătirii elevilor cu rezultate foarte bune, sprijinirea elevilor cu rezultate nesatisfăcătoare.

Art. 53. Se utilizează instrumente de evaluare: lucrări scrise semestriale, activităţi practice, pregătirea de către elevi a unor referate şi proiecte, interviuri, portofolii, probe orale, autoevaluare.

Art. 54. (1) Evaluarea se face prin note de la 1 la 10 care se vor comunica elevilor ÎN MOD OBLIGATORIU şi se vor trece în documentele şcolare: catalog şi carnet de note.

(2) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul de ore săptămânal prevăzut în planul de învăţământ, cu excepţia disciplinelor cu o oră pe săptămână la care numărul minim de note este de două.

(3) Elevii în situaţii de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă în plus faţă de numărul de note prevăzut, ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.

(4) Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului.

(5) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră special destinată şi trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea sfârşitului de semestru.

(6) Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă.

(7) Elevii care nu respecta Contractul de scolarizare, nu au dreptul sa sustina evaluarea scrisa, ramanand cu situatia neincheiata. Acestia au dreptul sa-si incheie situatia in sesiunea de incheiere de situatii conform Calendarului MECTS.

Capitolul XII: ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE

Art. 55. La sfârşitul fiecărui semestru şi al anului şcolar profesorii au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor menţionându-se cazurile de exmatriculare/ retragere.

Art. 56. În ultima săptămână a fiecărui semestru dirigintele convoacă Consiliul Clasei pentru a stabili nota la purtare a elevilor. Decizia şi motivarea fiecărei note mai mici de 7 sunt aduse la cunoştinţa Consiliului Profesoral de către diriginte.

Art. 57. Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5 la unul sau două obiecte de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare la cel mult 2 discipline.

Art. 58. Dirigintele are obligaţia să treacă toate mediile semestriale şi media anuală în carnetul elevului.

Art. 59. Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare obiect cel puţin media anuală 5 şi la purtare media anuală minim 6.

Art. 60. Elevii amânaţi medical sau cu situaţie neîncheiată pe semestrul I îşi vor încheia de regulă situaţia şcolară în primele patru săptămâni de la reluarea activităţii.

Se consideră amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară din următoarele motive:

a. au absentat motivat sau nemotivat la cel puţin 50% din numărul de ore prevăzute într-un semestru la disciplinele respective.

b. au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ, în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, cantonamente şi pregătire specializată interne şi internaţionale.

c. au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de M.E.N.

d. au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări.

e. nu au achitat la timp taxele de scolarizare, în conformitate cu Contractul de Scolarizare.

Art. 61. Examenul de corigenţă constă în probe scrise si orale.

Art. 62. Examinarea elevilor corigenţi se face de profesorul care a predat elevului obiectul de învăţământ în timpul anului şcolar, în absenţa temeinic motivată a acestuia, examinarea se face de un alt profesor de specialitate din şcoală, numit de conducerea liceului sau de la alt liceu, numit de inspectoratul şcolar la solicitarea directorului liceului. În toate cazurile, profesorul examinator este asistat de un profesor de aceeaşi specialitate sau de specialitate înrudită; fiecare examinator acordă nota sa. Elevii care nu se prezintă la aceste examene sunt declaraţi repetenţi.

Art. 63. Examinarea se face din întreaga materie prevăzută în programele şcolare pentru anul respectiv de studii. Pentru lucrarea scrisă la examenul de corigenţă se dau variante de subiecte din care elevul tratează unul la alegere; lucrarea scrisă durează 90 minute pentru învăţământul liceal din momentul primirii subiectelor. Verificarea orală se face pe bază de bilete care cuprind cel puţin două subiecte. Profesorul examinator poate să-i pună întrebări suplimentare pentru a verifica pregătirea elevului. În unele situaţii elevul mai poate solicita (cu riscul depunctării corespunzătoare de un punct) un alt bilet de examen.

Art. 64. (1). Media la examenul de corigenţă se calculează aritmetic, fără rotunjire. La obiectele la care examenul constă într-o singură probă (educaţie fizică) nota obţinută are valoare de medie.

(2). La examenele de corigenţă sunt declaraţi promovaţi elevii care obţin, la fiecare obiect, cel puţin media 5,00.

(3). Media obţinută la examenul de corigenţă constituie media anuală a obiectului respectiv şi intră în calculul mediei generale anuale.

(4). Elevii care la examenele de corigenţă obţin media sub 5,00 chiar şi la un singur obiect, precum şi cei care au absentat de la examen, sunt declaraţi repetenţi.

Art. 65. (1). Rezultatul examenului de corigenţă se consemnează în catalogul de examen şi se trece în catalogul clasei şi în registrul matricol al clasei respective, în termen de cel mult 5 zile de la susţinerea examenului.

(2). Procesul verbal împreună cu lucrarea scrisă şi foaia cu însemnările elevului la examenul oral, se păstrează în arhiva şcolii timp de un an.

(3). Rezultatul examenelor de corigenţa şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează a doua zi după încheierea sesiunii şi se consemnează în procesul verbal al Consiliului Profesoral de la începutul anului şcolar.

Art. 66. (1). Sunt declaraţi repetenţi elevii:

care au obţinut media anuală sub 5 la una sau mai mult de două discipline de învăţământ;
care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6, indiferent de mediile obţinute la disciplinele de studii;
corigenţi care nu se prezintă la examen sau care nu promovează examenul la cel puţin o disciplină;
amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, la cel puţin o disciplină.
Exmatriculaţi cu drept de reînscriere.
Retrasi in timpul anului scolar, cu drept de reinscriere.

Art. 67. Situaţia şcolară a elevilor amânaţi, corigenţi sau repetenţi se comunică de către diriginte, părinţilor/elevilor majori, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru.

Art. 68. Reinscrierea in anul scolar urmator a elevilor declarati repetenti se va face la cererea in scris a acestora ( pentru cei care au implinit 18 ani), sau la cereea parintelui/tutore in cazul minorilor.

Capitolul XIII: DREPTURILE ELEVILOR ŞI RECOMPENSE

Art. 69. Elevii se bucură de toate drepturile legale prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar elaborat pe baza Legii Educaţiei Naţiuonale Nr.1/2011.

Art. 70. (1). Elevii beneficiază de învăţământ gratuit (pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata studiilor, baza materială şi didactică de care dispune liceul); pentru unele activităţi se pot percepe taxe şi contribuţii potrivit Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011

(2). Elevii pot beneficia de burse:

(3). bursă de merit – elevilor cu media 10 si cu mai putin de 10 absente nemotivate

pe an.

(4). bursă de studiu – elevilor cu medii între 9.00 şi 9.99 si cu mai putin de 10

absente nemotivate pe an.

(5). bursă specială – elevilor cu atitudine civică exemplară si situaţie materială

precară, la propunerea dirigintelui si cu aprobarea Consiliului de Administratie.

(6). Elevii pot fi evidenţiaţi şi pot primi premii pentru rezultatele deosebite la învăţătură precum şi în alte activităţi sau pentru atitudinea civică exemplară. Premiile se acordă la sfârşitul anului şcolar elevilor care au obţinut primele 3 medii generale pe clasă dar nu mai mici de 8,50. Pentru următoarele medii până la 8,50 sau următoarele medii, în funcţie de ierarhia mediilor pe clasă se acordă menţiune.

(7). Pentru acordarea premiilor şi menţiunilor este obligatorie media 10 la purtare.

(8). Pot fi recompensaţi cu premii la sfarsitul anului scolar:

– elevii care s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;

-elevii care au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri şi alte activităţi extraşcolare;

– elevii care s-au remarcat printr-o înaltă ţinută morală şi civică;

-elevii care au avut la nivelul clasei cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar;

(9). Elevii care se evidenţiază în activităţi extracurriculare pot primi alte tipuri de recompense care sunt stabilite de către Consiliul de Administraţie.

(10). În timpul şcolarizării elevii beneficiază de asistenţă medicală şi psihopedagogică gratuită.

(11). Elevii au dreptul la bilete cu preţ redus pe C.F.R., pentru transportul în comun, precum şi la spectacole, muzee şi manifestări cultural-sportive, pe baza carnetului de elevi vizat în fiecare an.

Art. 71. Elevii au dreptul să participe la activităţi extraşcolare organizate de liceu precum şi la cele care se desfăşoară în cluburile elevilor, baze/cluburi sportive, de agrement, tabere, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare a acestora. De asemenea ei trebuie să prezinte o adeverinţă din care să rezulte calitatea de membru al clubului, valabilă pe anul în curs. În cadrul liceului au loc diverse serbări (Balul bobocilor, Ziua Scolii-5 mai, Spectacol de Crăciun, Balul primăverii, al absolvenţilor, etc.) organizate de elevi sub îndrumarea coordonatorului sau a profesorilor. La aceste manifestări poate lua parte orice elev care frecventează cursurile liceale.

Art. 72. În liceul nostru este garantată libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste şcolare proprii precum şi libertatea de asociere în cercuri ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice. Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în liceu numai cu aprobarea directorului.

Art.73. În cazul în care conţinutul şi forma revistelor sau conţinutul activităţilor contravin legislaţiei în vigoare, directorul poate suspenda sau interzice activitatea cercului respectiv, a serbării sau de editare a revistei.

Art. 74. Elevii cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale pot promova 2 ani într-unul, conform metodologiei elaborate de M.E.N.

Capitolul XIV: OBLIGAŢIILE ELEVILOR ÎN ŞCOLĂ – ÎN TIMPUL ORELOR DE CURS ŞI AL PAUZELOR – ŞI ÎN AFARA ŞCOLII

Art. 75. (1) Elevii au obligaţia sa îsi achite la timp taxele de scolarizare, în conformitate cu Contractul de Scolarizare.

(2) Elevii au obligaţia de a frecventa cursurile. În situaţia absentării din motive de sănătate sau obligaţi ca în termen de 7 zile de la revenirea in şcoală să prezinte adeverinţă medicală vizată de către medicul şcolii.

(3) Pentru alte situaţii, motivarea absentelor se efectuează pe baza unei cereri scrise de părintele/tutorele legal al elevului, adresata directorului si aprobata de aceasta, in urma consultării cu dirigintele clasei, pentru 7 zile/ semestru.

Art. 76. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată in ceea ce priveşte exprimarea, gestica, mimica etc. atât în şcoală cât şi în afara ei, trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, regulile de circulaţie şi cele cu privire la protejarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi de protecţie a mediului.

Art. 77. Elevii au obligaţia de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a utiliza manualele şi materialele recomandate de profesorii de specialitate şi de a îndeplini toate sarcinile propuse de aceştia referitoare la procesul de instructiv-educativ.

Art. 78. (1) Elevii au obligaţia de a intra la clasa în momentul în care aud soneria, aşteptând în linişte intrarea profesorului.

(2) În timpul orelor de curs trebuie să păstreze liniştea şi ordinea, răspunzând doar la solicitarea profesorului sau intervenind doar dacă respectă regulile unui dialog eficient, fiind respectoşi în adresare atât de profesori, cât şi faţă de ceilalţi elevi.

(3) Li se interzice elevilor să utilizeze în timpul orelor calculatoare, laptop-uri (cu excepţia situaţiilor în care utilizarea lor apare ca sarcină impusă de profesor), telefoane mobile, precum şi să mestece gumă.

Art. 79. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.

Art. 80. Elevii au obligaţia de a-şi respecta colegii, personalul didactic şi nedidactic al şcolii, precum şi persoanele acreditate de conducerea şcolii să desfăşoare activităţi în incinta liceului.

Art. 81. (1) Elevii Liceului Phoenix au obligaţia de a purta o ţinută decentă.

(2) În cazul abaterilor, vor fi aplicate progresiv sancţiunile prevăzute in Regulament.

Art. 82. Părinţii au obligaţia de a ţine permanent legătura cu şcoala prin:

prezenţa la şedinţe cu părinţii pe clasă şi pe şcoală
prezenţa la consultaţiile cu dirigintele elevului
prezenţa la şcoală în urma solicitării Secretariatului, a dirigintelui şi a directorului.
Legătura permanentă cu şcoala se impune pentru a fi la curent cu situaţia şcolară, cu prezenţa şi comportamentul copiilor în şcoală. De asemenea acestia pot consulta situatia scolara si prin intermediul Catalogului virtual de pe site-ul liceului.

Art.83. Le este interzis elevilor:

să distrugă documentele (cataloage, foi matricole, carnete de note, carnete de alocaţie, legitimaţii etc.);
să falsifice înscrisurile din documentele şcolare (note, absente, semnătura profesorului şi a părintelui);
să comercializeze şi să falsifice adeverinţele medicale;
să deterioreze bunurile din baza materială a şcolii sau să murdărească sala de clasă;
să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională, cultivă violenţa şi intoleranţa;
să deţină şi să consume în liceu băuturi alcoolice, droguri şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
să introducă şi să folosească în liceu orice tip de arme sau alte instrumente (muniţie, petarde, pocnitori, arme albe, spray paralizant, gaze lacrimogene, prafuri de orice natură etc.) care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului şcolii;
să pătrundă în curtea şcolii cu role, adidas cu role, animale, scutere sau cu skateboard;
să introducă şi să difuzeze in liceu materiale având caracter obscen sau pornografic;
să organizeze activităţi de propagandă politică şi prozelitism religios;
să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ şi de frecvenţă la cursuri;
să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
să aducă în şcoală persoane străine fără aprobarea dirigintelui, a profesorului de serviciu sau a directorului;
să comercializeze diferite obiecte sau bunuri de folosinţă personală;
să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul şcolii;
să atenteze la integritatea fizică şi psihică a oricărei persoane cu care intră în conflict (prin agresivitate verbală, prin violenţă fizică etc.);
să deranjeze personalul de la secretariat, cu excepţia situaţiilor de urgenţă;
să alerge şi să manifeste zgomotos sau indecent în timpul pauzelor, în clasă şi pe culoare;
să folosească aparte foto sau camere de filmat/înregistrat fără acordul cadrelor didactice sau al conducerii şcolii.
Să nu părăsească unitatea şcolară în timpul orelor de curs cu excepţia situaţiilor speciale (de sănătate sau familie) însoţit de avizul profesorului de serviciu şi după consultarea familiei.
Art. 84. La orele de educaţie fizică:

1. Elevii care nu au echipamentul sportiv la oră vor primi absenţă nemotivabilă în calalog;

2. Elevii scutiţi de efort fizic anual sau semestrial vor aduce adeverinţă medicală de la medicul de familie la Cabinetul medical al şcolii;

3. Elevii scutiţi medical pentru un semestru/ anual pot absenta de la ora de educaţie fizică din cursul zilei dacă este prima sau ultima oră cu acordul scris al conducerii şcolii şi al părintelui sau tutorelui, cu specificaţia că acesta răspunde de siguranţa elevului pe parcursul orei respective;

4. Până la 15.10.2011 toţi elevii apţi pentru a participa la ora de educaţie fizică vor prezenta profesorului de sport adeverinţa de la medicul de familie cu specificaţia „Apt pentru efort fizic în anul şcolar 2011- 2012”.

5.

Capitolul XV: SANCŢIUNI

Art. 85. Elevii care săvârşesc fapte ce aduc atingere legilor în vigoare şi regulamentelor şcolare vor fi sancţionaţi, în funcţie de gravitatea faptelor cu:

observaţia individuală (efectuată de diriginte sau director şi nu atrage alte măsuri disciplinare);
mustrarea în faţa clasei sau în faţa Consiliului clasei şi/sau în faţa Consiliului Profesoral în prezenţa părintelui (efectuată de diriginte sau director însoţită de scăderea notei la purtare);
mustrarea scrisă, semnată de diriginte şi director, înmânată personal părinţilor, sub semnătură, de către dirigintele clasei; (se înregistrează în catalogul clasei, se consemnează în raportul Consiliului clasei şi va fi prezentată Consiliului Profesoral la sfârşitul semestrului. Aplicarea sancţiunii se va face de Consiliul clasei sau director şi va fi însoţită de scăderea notei la purtare);
retragerea temporară sau definitivă a bursei; (aplicarea sancţiunii este efectuată de director şi este însoţită de scăderea notei la purtare);
eliminarea de la cursuri pentru o perioadă de 3 – 5 zile, activitatea din clasă fiind substituită cu o activitate în folosul şcolii (se consemnează în catalog; aplicarea va fi făcută de director, şi este însoţită de scăderea notei la purtare); absenţele se mtotivează dacă elevul participă la aceste activităţi; dacă elevul căruia i s-a aplicat una din sancţiunile menţionate dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săpămâni de şcoală până la încheierea semestrului, prevederea privind scăderea notei la purtare se poate anula, decizia fiind luată de cel care a aplicat-o (diriginte, consiliul clasei, director, Consiliul profesoral);
mutarea disciplinară la o clasă paralelă; în acest caz se întocmeşte o comunicare adresată părinţilor, semnată de diriginte şi director, înregistrată în registrul de evidenţă al elevilor, în catalogul clasei şi în registru matricol; se consemnează în raportul Consiliului clasei; se înmânează personal părinţilor, sub semnătură, de către diriginte; aplicarea va fi făcută de director, se scade nota la purtare;
scăderea notei la purtare astfel:
– Se scade un punct pentru 10 absenţe nemotivate sau 10% din absentele la un obiect şi se înştiinţează părinţii. Dacă după ce a făcut 10 absenţe elevul nu mai absentează prevederea privind scăderea notei la purtare se poate anula.

– Pentru 20 de absenţe nemotivate elevul va fi sancţionat cu scăderea a 2 puncte la purtare şi va primi preaviz de exmatriculare pe care îl vor semna părinţii.

– Pentru 30 absenţe nemotivate elevul va fi sancţionat cu scăderea a 3 puncte la purtare şi se va lua legătura cu familia.

– Pentru 40 de absenţe nemotivate elevul va fi exmatriculat cu drept de înscriere în anul următor.

preaviz de exmatriculare pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină, cumulate pe an şcolar (raportul semnat de diriginte şi de director se consemnează in registrul de evidenţă al elevilor şi în catalogul clasei, comunicarea va fi înmânată personal părinţilor de diriginte, sub semnătură de luare la cunoştinţă, sancţiunea va fi consemnată în raportul Consiliului profesoral de sfârşit de semestru; se scade nota la purtare). Sancţiunea se aplică elevilor din ciclul liceal superior.
exmatricularea din liceu cu drept de reînscriere în anul următor în acelaşi liceu sau în altul, în acelaşi an de studiu, însoţită de scăderea notei la purtare sub 6 (se aplică pentru abateri grave sau pentru un număr de cel puţin 40 absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină cumulate pe un an şcolar; se aprobă de Consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, cu consultarea directorului. Dacă motivul îl reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este condiţionată de emiterea în prealabil a preavizului de exmatriculare, se consemnează în registru de procese verbale ale Consiliului profesoral, catalogul clasei, registru de evidenţă al elevilor şi registru matricol. Comunicarea va fi înmânată personal părinţilor, sub semnătură, de diriginte). Sancţiunea se aplică elevilor din ciclul liceal superior.
exmatricularea fără drept de înscriere în aceeaşi unitate se aplică elevilor din învăţământul liceal superior pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către Consiliul profesoral. Aplicarea sancţiunilor se aprobă de către Consiliul profesoral la propunerea Consiliului clasei sau a directorului. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale ale Consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6.
exmatricularea din toate unităţile de învăţământ fără drept de înscriere pentru o perioadă de timp sau pentru totdeauna, ca urmare a unor abateri deosebit de grave, însoţită de scăderea notei la purtare sub 6 (aplicarea sancţiunii şi durata ei se fac de către METCS la propunerea motivată a Consiliului profesoral sau a directorului; sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale ale Consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţa a elevilor şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.
elevii care deteriorează bunurile unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială revine întregii clase. În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.

Art. 86. Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute în art. 73 b) – f) şi h) – j) se vor adresa în scris Consiliului de administraţie în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii. Răspunsul la contestaţie va fi dat în termen de 30 zile. Hotărârea Consiliului de administraţie rămâne definitivă. Contestaţiile privind sancţiunea prevăzută la art. 73 k) se pot adresa, în scris, la M.E.C.T.S.

Capitolul XVI: PĂRINŢII

Art. 87. Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:

sprijină conducerea liceului şi dirigintele în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ;
ajută liceul şi diriginţii în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor clasei;
atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.
Art. 88. (1) În prima adunare generală a Consiliului Reprezentativ al Părinţilor se alege comitetul Reprezentativ al Părinţilor, format din preşedinte, vicepreşedinte şi alţi 3 membri.

(2) Consiliul Reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentaţii săi în Consiliul de Administraţie şi numeşte părinţii care pot participa, în calitate de invitaţi, la şedinţele Consiliului Profesoral.

(3) Atribuţiile Consiliului Reprezentativ al Părinţilor sunt următoarele:

sprijină conducerea liceului în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale necesare unei activităţi eficiente;
susţine liceul în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională;
susţine conducerea liceului în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale;
susţine liceul in organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale.

Capitolul XIX: DISPOZIŢII FINALE

Art. 96. Regulamentul intern se prelucrează elevilor, părinţilor şi

întregului personal al unităţii cu proces verbal şi semnătura tuturor celor instruiţi, imediat ce este aprobat de Consiliul Profesoral.

Art. 97. Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament ca şi a tuturor documentelor care reglementează procesul de învăţământ, nu absolvă de răspundere şi nu pot fi invocate drept scuză.

Art. 98. Regulamentul intern va fi multiplicat pentru a putea fi consultat ori de câte ori este nevoie.

FORMULAR DE CONTACT
LICEUL TEORETIC “PHOENIX”